Eko Etiket Danışmanlığı

EKO ETİKET NEDİR?


Eko-Etiketler, ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası çapta belirli standart ve niteliklerde olduğunu garanti almaya çalışan, herhangi bir ürün veya hizmetin nerede, ne zaman, hangi koşullarda üretildiğini; ürünün kullanım performansı ve hatta kullanım sonrası bertarafını veya yeniden kullanımını da içine alan tüm yaşam döngüsü (life-cycle) boyunca tüm ayak izi (çevresel ve sosyal) bilgisini kapsar. Eko-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan önem arz eden ürünler olduklarını göstermek için kullanılmakta ve firmaların çevresel kimlikleri olarak değerlendirilebilmektedir.


The International Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), kısa ve bilinen adıyla ISO’nun, ISO 14000 çevre yönetim standartlarının alt başlığı olarak geliştirilen ISO 14020 Environmental Labels and Declarations (Çevre Etiketleri ve Deklarasyonları) çevresel ürün ve hizmet etiketleme ile ilgili genel çerçeveyi belirledi. Sonrasında ISO 14021, ISO 14024 ve ISO 14025 standartları ile 3 tip Eko-Etiket standardı ortaya kondu. ISO 14020 / 14021 / 14024 / 14025, bugün halen birçok Eko-Etiketin referans çerçevesi olarak kullanılıyor.


19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sistemi kurulmuş olup; 13.05.2019 tarihinde tekstil, seramik kaplama, temizlik kâğıdı ürün gruplarına ilişkin kriterler Bakanlığımızın web adresinde (https://cevreetiketi.csb.gov.tr/) yayımlanarak, ilgili sektörlerde çevre etiketi başvurulan kabul edilmeye başlanmıştır.


Bakanlığın başlatmış olduğu çevre etiketi sistemi; Ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, çevre etiketi verilmesi ve kullanımını içeren bir sistemdir. Çevre etiketine sahip ürün, hammaddenin temininden başlamak üzere üretim, tüketim, kullanım ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf edilmesini de içeren yaşam döngüsü süreçlerinde, aynı ürün veya hizmet grubunda yer alan diğer ürün veya hizmetlerle karşılaştırıldığında, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve bu etkilerin ürün veya hizmet grubuna göre belirlenmiş kriterlere uygunluğu kanıtlanmış ürünü temsil etmektedir. Sistem gönüllülük esasına dayanmaktadır.


Başvuru Süreci Adımları


Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar, Bakanlık tarafından uygun görülen ve çevre etiketi alınmasında menfaati olan kişi ve kuruluşlar, belirtilen formata uygun olarak istenilen bilgi ve belgelerle çevre etiketi başvurusuna müracaat eder.


(2) Çevre etiketi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Başvuru dosyası hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.

b) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından 30 takvim günü içerisinde inceler, eksiklikler tebliğ tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde tamamlanmaz ise başvuru iade edilir.

c) Bakanlık tarafından uygun görülen başvurular için teknik inceleme komisyonu oluşturulur.

ç) Ürün veya hizmet kriterlerine uyum ve diğer teknik hususlar başvuru tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde değerlendirilir ve çevre etiketi teknik raporu hazırlanır.

d) Teknik inceleme komisyonu tarafından oluşturulan nihai teknik rapor ve teknik raporun yeterli olmadığı ve gerekli görüldüğünde yerinde doğrulama raporu karar için Bakanlığa sunulur.

e) Başvurunun kriterlere uygun olması durumunda Bakanlık tarafından çevre etiketi verilir.

f) Senelik çevre etiketi kullanımı için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

(3) Bakanlık yerinde doğrulama gerçekleştirebilir veya bu görev için teknik inceleme komisyonu dışında yetkili temsilci/temsilciler atayabilir.

(4)Teknik inceleme komisyonu tarafından yaptırılması istenen doğrulamalardan kaynaklanan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

(5) Çevre etiketinin şekli Bakanlık tarafından yayımlanan çevre etiketi şekline uygun olmak zorundadır. Etikette bulunacak bilgiler Bakanlık tarafından belirlenir.


ULUS ÇEVRE olarak, işletmelere eko-etiket sürecinde öncelikle kendi prosesleri üzerindeki uygulamalar daha sonra yaşam döngüsü zinciri içerinde yapılması gerekenler konusunda yetkin ve uzman ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca sürece ilişkin yasal prosedürlerin takibi yapılarak belgelendirme işlemi hızlı ve zamanında gerçekleştirilmektedir.