Uluslararası usul, standart ve kriterlere göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Mühendislik Hizmetleri

Uluslararası standart ve değerlere göre çevresel ve sosyal eski değerlendirilmesi(ÇSED) Mühendislik hizmetleri


Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin fiziksel, biyolojik, kültürel ve sosyoekonomik açıdan etkilerini öngören ve değerlendirilen rapordur. Bu rapor ile; faaliyet hakkında bölge halkının bilgilendirilmek ve aydınlatmak, faaliyet alanı ve yakın çevresindeki mevcut sosyal durum ve etkilerini belirlemek ve olası olumsuz etkilere yönelik iyileştirici ve koruyucu öneriler ortaya koymaktadır.

Ulus Mühendislik olarak Uluslararası Kurum ve Kuruluşların (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, v.b.) usul, standart ve kriterlerine göre farklı disiplinlerden ve alanında uzman kişilerden seçilen çalışma grupları tarafından literatür ve arazi çalışmaları sonucu hazırlamakta ve rapor kapsamında belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ulus Mühendislik ; T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2016 yılında 286 nolu ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirmiş bir olarak aşağıdaki konularda faaliyetler göstermektedir.