Sıkça Sorulan Sorular

 • Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nu (ÇED) nasıl alabilirim?

  ÇED için bu konuda yeterlik sahibi kurumlarla çalışarak yönetmelik kapsamında gerekli görüş için başvuru yapabilir ve başvuru sonucunda gerekli ÇED görüşünü alabilirsiniz.

 • ÇED yönetmeliğinde hangi kapsama giriyorum?

  Bu hususta Ulus Çevre olarak sizlere doğru bilgileri aktararak kapsamınızı belirlemekteyiz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • ÇED görüşüm mevcut fakat Çevre İzin ve Lisans belgesine sahip bir işletme değilim, bu belgeyi nasıl alabilirim?

  İşletmenizin içeriğine göre Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında olduğunuz maddeye göre gerekli İzin ve Lisans belgesini almak zorundasınız. Eğer kapsamda değil iseniz bunu belirtir muafiyet belgesini almanız gerekmektedir.

 • Çevre danışmanlık hizmeti (Çevre Yönetimi Hizmeti) almak zorunda mıyım?

  İşletmeniz Çevre İzin ve Lisans kapsamındaysa veya Çevre Mevzuatı gereği Çevre yönetimi hizmeti alması gereken tesisler arasındaysa mutlaka çevre mühendisi bulundurmak ya da çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundasınız.

 • Hangi tesisler proje tanıtım dosyası hazırlar?

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘nin Ek-2 listesi “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanmasına Tabi Projeler” ve Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 listesinde belirtilen tüm projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır.

 • Eko-Etiket nedir?

  Eko-Etiketler, ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası çapta belirli standart ve niteliklerde olduğunu garanti almaya çalışan, herhangi bir ürün veya hizmetin nerede, ne zaman, hangi koşullarda üretildiğini; ürünün kullanım performansı ve hatta kullanım sonrası bertarafını veya yeniden kullanımını da içine alan tüm yaşam döngüsü (life-cycle) boyunca tüm ayak izi (çevresel ve sosyal) bilgisini kapsar. Eko-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan önem arz eden ürünler olduklarını göstermek için kullanılmakta ve firmaların çevresel kimlikleri olarak değerlendirilebilmektedir.

 • Eko-Etiketler ne için kullanılır?

  Bakanlığın başlatmış olduğu çevre etiketi sistemi; Ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, çevre etiketi verilmesi ve kullanımını içeren bir sistemdir. Çevre etiketine sahip ürün, hammaddenin temininden başlamak üzere üretim, tüketim, kullanım ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf edilmesini de içeren yaşam döngüsü süreçlerinde, aynı ürün veya hizmet grubunda yer alan diğer ürün veya hizmetlerle karşılaştırıldığında, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve bu etkilerin ürün veya hizmet grubuna göre belirlenmiş kriterlere uygunluğu kanıtlanmış ürünü temsil etmektedir. Sistem gönüllülük esasına dayanmaktadır.

 • Yeni bir işletme kuracağım, çevre mevzuatı kapsamında almam gereken belgeler nelerdir?

  Yeni kurulacak olan tesisler proje aşamasında ÇED, işletme aşamasında Çevre izin ve Lisans belgesi almak mecburiyetindedir.

 • Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını hangi işletmeler hazırlar?

  Kıyı yapı ve tesisleri, lüzumu halinde dip taraması ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla bu yönetmelik Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır. Bu plan, dip taraması ve boşaltım konularında Bakanlıktan eğitim almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanacaktır.

 • Çevresel Risk Analizi nedir?

  Gerçekleştirilen faaliyetin insan sağlığını veya çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileme ihtimaline Çevresel Risk denir.

  Tüm faaliyetlerinde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar verme, Risk Değerlendirmesi olarak adlandırılır.

  Çevresel Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlar ile çalışma ortamında var olan çevresel tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol altına almak için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

 • Risk Değerlendirmesi Ne İşe Yarar?

  Öncelikle karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri tanımlamamıza, risk değerlendirmesi süreçlerini uygulayarak tehlikelerin yol açabileceği riskleri belirlemek ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerekli önlemleri alarak riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmemize yarar.

 • Yeşil Yıldız nedir?

  Yeşil Yıldız Belgesi; Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen, Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı çevre etiketi uygulamasıdır. Çoğunlukla konaklama tesislerinin aldıkları Yeşil Yıldız, işletmelerin çevre duyarlılık seviyelerini ve çevreye verdikleri önemi temsil eder.

 • Yeşil Yıldız uygulamasının amacı nedir ve belgeyi kimler alabilir ?

  ‘’Yeşil Yıldız’’ uygulaması, “Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini” amaçlamaktadır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletme Belgesi almış tesisler, gerekli koşulları sağladıkları takdirde Yeşil Yıldız alabilirler.

 • Kimler Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi verir?

  Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım katılım Payı beyannamesi vererek ödemesini gerçekleştirir.

 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi nedir?

  Deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları 14.01.2020 tarihinde yayınlanan “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.