Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED/Ek-1)

Ulus Mühendislik; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirmiştir. Çevresel Etki değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan tüm raporları hazırlama, aşağıdaki konularda faaliyetler göstermektedir.


Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ile projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek olan çalışmalardır.


ÇED’in amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çere değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.


Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan,

  • “ÇED Gereklidir” kararı verilen,
  • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan tüm projeler için firmamız tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanmaktadır.


Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. Bu kapsamdaki projeler için “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilebilir.


Ulus Mühendislik firmamız tarafından ÇED Raporları hazırlanmaktadır.