Atık Yönetim Planı Danışmanlığı

Atık Yönetim Planı Danışmanlığı

Atık yönetimi konusunda sanayilere ve sağlık kuruluşlarına hizmet vermekteyiz. Atıkların ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygun şekilde ayrıştırılması ve lisanslı kuruluşlarla bertaraf edilmesi aşamalarını tecrübeli ekibimizle birlikte yürütmekteyiz.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlilik Belgesi'ne Sahiptir.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir.

Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. ULUS MÜHENDİSLİK olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür. 3 aşamalı olarak gerçekleşen planda;

1.Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini,

2.Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor,

3.Aşama: Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması. Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çok gereklidir. Tesis atıklarınızın yönetimini bırakın ULUS MÜHENDİSLİK olarak biz yapalım, siz ise emin olarak geleceğe yaşanabilir temiz bir çevre bırakmış olun.

Entegre Atık Yönetim Planı :

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.
Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır. Entegre atık yönetiminin hiyerarşisine bakıldığında;

    1- Atık önleme
    2- Atık azaltma
    3- Yeniden kullanım
    4- Geri dönüşüm
    5- Geri kazanım
    6- Nihai Bertaraf, hiyerarşisinden oluşmaktadır.


Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim Ve İş Sağlığı Ltd. Şti. olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Entegre Atık Yönetimi kapsamında firmalarımızda yaptığımız çalışmalar temel başlıklar olarak şu şekildedir;


    1- Yasal Mevzuatın incelenmesi; Türk Ulusal Mevzuatların ve AB mevzuatlarının takibinin yapılarak uygulamalarımızı gelişmelere açık tutmak
    2- Mevcut Atık Yönetiminin incelenmesi ve atık karakterizasyonu yapılması,
    3- Geleceğe yönelik Nüfusun Belirlenmesi ve Oluşabilecek Atık Miktarının Tespiti,
    4- Atıkların Kaynağında ayrı toplanması ve taşınması,
    5- Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşüm Hedeflerinin belirlenmesi,
    6- Özel Atıkların (Organik, Tıbbi, Tehlikeli) Ayrı Toplanması,
    7- Atık Azaltımı hedeflerine ulaşılması,
    8- Entegre Atık Yönetiminin sürdürülebilirliğinin devam etmesi için Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının yapılması.

Atık Yönetimi :

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, hem ülkemizde hem de tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır

Atıklar; tüketim, üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıflandırılabilir. Buna göre atıklar oluştukları yere göre sınıflandırıldıklarında yedi alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tehlikeli atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, tarımsal ve bahçe atıkları, inşaat artığı ve moloz atıkları olarak belirtilmektedir.

Evsel Atıklar : Konutlardan ve/veya iş yerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı madde içermeyen atıklara ‘evsel atıklar’ denir. Bu atıklar çoğunlukla sıkıştırmalı kamyonlar veya diğer araçlarla konteynerler vasıtası ile toplanan atık türleridir. Konutlardan kaynaklanan, içinde organik atıkların(sebze, meyve atıkları) yanında her türlü tüketim malzemelerini (kağıt, mukavva, metal, plastik gibi geri kazanabilir maddeleri) ve problemli atıkları (floresan lamba, ampul, pil, boya artıkları) içeren atıklardır.

Tıbbi Atıklar : Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklanan, bulaşıcı, hastalık yapıcı, kesici, delici aletler, süresi dolmuş ilaçlar, kanserojen maddeler ve diğer atıklardır. Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir.

Tehlikeli Atıklar : Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan mikropların gelişmesine elverişli atıklardır. Kimyasal ve nükleer atıklar tehlikeli atıklar sınıfında yer almaktadır. Tehlikeli atıklar, katı atıklarla birlikte yok edilemedikleri gibi normal şehir çöplüklerinde de yok edilemezler. Bu atıklar zehir ve kanser yapıcı maddeler ihtiva ettiklerinden canlı genetiğinde değişikliğe sebep olabilen zararlı atıklardır. Diğer taraftan tehlikeli atıklar ağır metaller, radyoaktif maddeler içerebilirler. 

Endüstriyel Atıklar : Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara ‘endüstriyel katı atıklar’ denir.

İnşaat Atıkları : Yapılan inşaatlar, yıkımlar, evlerdeki tamiratlar sırasında ortaya çıkan taş, toprak, demir, tahta türü atıklara ‘inşaat atıkları’ denir.

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gibi çıkarılan çeşitli yönetmeliklerde atıklarla ilgili tanımlar, genel esaslar, uygulamalar ve yaptırımlar açıklanmaktadır.

Ulus Çevre olarak atık yönetimi konusunda sanayilere ve sağlık kuruluşlarına hizmet vermekteyiz. Atıkların ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygun şekilde ayrıştırılması ve lisanslı kuruluşlarla bertarafa gönderilmesi aşamalarını tecrübeli ekibimizle birlikte yürütmekteyiz.

Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firmamız, çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir. Bu amaçla çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için Çevre Danışmanlık faaliyetleri sağlamaktayız.

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizden faydalanarak; yasal ve zorunlu yükümlülükleri yerine getirmiş, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur ve faaliyetinize devam ederbilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Yasal şartların sağlanması için tarafımızdan verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2' de olması durumuna göre yönetmeliklere belirtilen yasal süreler çerçevesinde, Çevre Görevlilerimizi tesisinizde görevlendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Firmamız; Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık'ça “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi'ne sahip olup çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık konularında bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim